Schoolstraat 30A, 4417 AB Hansweert
info@vangesselwoonwijz.nl
+31 (0)113 383 188
WhatsApp: +31 (0)6 31 978 860

Privacyverklaring

Privacy Verklaring Van Gessel WoonwijZ

PRIVACY VERKLARING

Wie zijn wij en wat doen wij?
Ons kantoor heeft als kernactiviteit het adviseren over, het bemiddelen in en beheren van financiële
diensten en producten. Bij deze dienstverlening aan klanten verwerken wij een veelheid van
persoonsgegevens.

Onze contactgegevens zijn:

 • Kantoornaam: Van Gessel en Van Gessel VOF en Van Gessel WoonwijZ BV
 • Adres: Schoolstraat 30 A, 4417 AB Hansweert
 • Telefoon: 0113 38 31 88
 • Mail: info@vangesselwoonwijz.nl
 • Website: www.vangesselwoonwijz.nl

Waarom dit statement?
Wij zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermen. Wij moeten
daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. Wij willen o.a. transparant zijn over de
soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en
welke rechten u hebt ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren wij u
hierover. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

1. Soorten gegevens
1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

 • Contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;
 • Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
 • Gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen
  we om een kopie van een identiteitsbewijs);
 • Gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
 • Gegevens over financiële situatie, vermogen, en eventuele schulden;
 • Gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen;
 • Bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (in sommige gevallen);
 • Gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten (indien relevant);
 • Gegevens ingediende claims/claimhistorie;

Deze lijst is niet limitatief
1.2 Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen we dat uiterst
zorgvuldig, en doorgaans alleen met uw toestemming.

2. Doelen van de verwerking van gegevens
2.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op de o.a. de volgende activiteiten in onze
onderneming:

 • Het beoordelen en accepteren van potentiële klanten;
 • Het (laten) beheren van onze relatie met (potentiele) klanten en bezoekers;
 • Het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;
 • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
 • Het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden
  en het gebruik van een archiefbestemming;
 • Het uitvoeren van (gerichte) marketing promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiele)
  klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.

3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens
3.1 Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van w
persoonsgegevens:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of een financiële dienst;
 • Het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen
  aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat via onze
  bemiddeling tot stand gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren
  van gegevens;
 • De uitdrukkelijke toestemming die u hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke
 • Doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;
 • Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze
  bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw
  belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering
  van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie
  via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens
4.1 Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben.
Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd
van onze relatie of overeenkomst.

4.2 Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de
bewaartermijnen die voor ons gelden.

5. Informatie, wijziging en bezwaar
5.1 U hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover
kunt u altijd contact met ons opnemen.

5.2 Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

 • Of wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • De manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • Bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • Aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
 • Beperking van uw persoonsgegevens;
 • Verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
 • Overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uw
  verzoek;
 • Overleg met ons kantoor, te bereiken via eerder genoemde contactgegevens
 • Vragen over de inhoud van dit Privacy statement.

5.3 Let op: het kan zijn dat wij niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit
het geval is zullen wij u dit gemotiveerd laten weten.

6. Beveiliging van uw gegevens
6.1 Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw
persoonsgegevens te beveiligen.

7. Verstrekken van gegevens aan derden
7.1 Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen wij wel doen als u
ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een
rechterlijke uitspraak, of als zo’n de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de
verwerking van persoonsgegevens.

7.2 Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u
verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:
– financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie wij voor u een financieel product
aanvragen of bij wie u een financieel product hebt dat wij voor u beheren; of; waarbij we u begeleiden
tijdens de looptijd van het product;
– personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
– externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals
onze ICT-dienstverlener of ons (direct) marketingbureau;
– schade-experts, databases gericht op fraudebestrijding zoals Fish en Cis
– notarissen, advocaten, accountants (in voorkomende gevallen)

7.3 Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit
uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen wij vast
in schriftelijke overeenkomsten.

8. Wijzigingen van de Privacy Verklaring
8.1 Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u
steeds het meest actuele statement.

9. Klachtrecht
9.1 Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw
rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op.

9.2 U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Tot slot
Met deze privacy verklaring wordt onze inspanning verwoord klantgegevens optimaal te beheren en te
beveiligen.